EAQUALS – European Association for Quality Language Services – Evropska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga

Osnovan 1991. godine, EAQUALS je pan-evropska Asocijacija institucija koje se bave nastavom jezika i cilj joj je da promoviše i garantuje kvalitet u savremenim školama jezika. Da bi postigla ovaj cilj, ustanovila je odredjeni broj visokih kriterijuma za prijem u članstvo. Ovi kriterijumi su izneti u sledećim dokumentima: Kodeks ponašanja, Povelja o polaznicima, Povelja o zaposlenima i Povelja o informacijama a njihovo poštovanje se utvrdjuje strogom inspekcijom. Članstvo je omogućeno privatnim i državnim institucijama koje se uključene u izvodjenje kvalitetne nastave ili su na neki drugi način posvećenje vrhunskim postignućima u ovoj oblasti. Postoje tri vrste članstva i to su: osnivači, puni članovi (pojedinačne škole) i pridruženi članovi (institucije i asocijacije).
Kodeks ponašanja: Osnovni principi su:

  • pošteno ponašanje prema klijentima, polaznicima i zaposlenima
  • istinitost reklamnog materijala i informacija koje se daju u javnosti
  • kvalitet usluga
  • poštovanje statuta EAQUALS-a

Povelje o polaznicima i zaposlenima detaljnije definišu Kodeks ponašanja čiji su integralni deo.

Povelja o polaznicima:
Na svakoj članici je da obezbedi kvalitetne usluge u svim oblastima vezanim za jezičke kurseve. Glavne oblasti koje su ovim pokrivene su: kvalifikacije, iskustvo i profesionalne sposobnosti predavača; nastavni materijali i organizacija nastavnih programa; odgovarajuće prostorije i obezbedjivanje detaljnih, istinitih informacija o kompletnom toku nastave. Ova povelja mora biti istaknuta u celini u svakoj školi.

Povelja o zaposlenima:
Ova povelja se tiče uslova rada, obaveza i prava predavača i administrativnog osoblja u svim oblastima koje nisu direktno odredjene postojećim nacionalnim zakonodavstvom. Poveljom se zahteva od škola da pošteno postupaju sa zaposlenima, u skladu sa lokalnim uslovima, da obezbede odgovarajuće uslove rada i da poseduju i javno objave sve procedure predvidjene u slučaju žalbi. Povelja o zaposlenima mora biti u celini istaknuta u svakoj školi.

Povelja o informacijama:

Ovo garantuje istinitost, sveobuhvatnost i jasnoću informacija obezbedjenih od strane škole u brošurama i svim drugim publikacijama i izvorima informacija.

Glavne aktivnosti EAQUALS-a:

Osim niza aktivnosti, seminara i štampanog materijala na temu kriterijuma i kontrole kvaliteta u pogledu akademskog i administrativnog menadžmenta škola i drugih stručnih tema, EAQUALS je učestvovao u dva velika evropska projekta:

  1. stvaranju Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (“Common European Framework of Reference for Languages”), u saradnji sa Svetom Evrope, kojim je omogućeno da se detaljno definiše jezičko znanje na svim nivoima od elementarnog do onog koje je na nivou znanja maternjeg jezika. Ti nivoi su označeni kao A1, A2, B1, B2, C1 i C2, sa idejom da je dovoljno reći da neko poseduje, na primer, znanje na nivou B2 iz engleskog jezika pa da to bude prepoznatljivo svuda u Evropi. U skladu sa ovim su sastavljeni i medjunarodni ispiti iz evropskih jezika (asocijacija ispitivača ALTE broji 27 članica što pokriva ispite iz 24 jezika). Ova klasifikacija se ne primenjuje samo u školama stranih jezika, već širom Evrope počinje da se koristi u svim vrstama škola i fakulteta gde je strani jezik zastupljen kao jedan od predmeta a priznati su i na nivou ministarstava prosvete.
  2. izradi jedne vrste jezičkog pasoša (language portfolio) u kojem bi svaki polaznik imao detaljan opis vrste i mesta pohadjanja jezičke nastave, ispita koje je polagao, radova koje je eventualno radio na stranom jeziku i sl., a što bi bilo od koristi pri zapošljavanju, upisu u škole i na studije a sve u cilju veće i lakše mobilnosti u okviru Evrope.

http://www.eaquals.org/

Share this: