1. PRAVA I OBAVEZE između polaznika i škole Studio Oskar regulišu se ugovorom.
  2. RADNI KALENDAR Podaci o praznicima tokom kojih škola ne radi, o približnim terminima održavanja testova, predvidjenim rokovima za završetak kursa polaznicima su dostupni u radnom kalendaru koji se nalazi na oglasnoj tabli. Kalendar je usklađen sa školskim kalendarom.
  3. RASPORED ČASOVA za sve grupe i nivoe takodje se nalazi na oglasnoj tabli škole
  4. ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA Škola Studio Oskar je članica osnivač YALS-a. YALS je pridruženi član EAQUALS-a.
  5. KVALITET USLUGA Korisnik se u slučaju pritužbi na kvalitet usluga može žaliti profesoru ili Upravi Studija u radno vreme, usmeno ili u pisanom obliku.Ukoliko nije zadovoljan načinom na koji je žalba rešena, može se pismeno žaliti Upravnom odboru Udruženja. U tom slučaju, direktor škole Oskar ili lice koja ona ovlasti je obavezno da ih uputi u detalje vezane sa procedurom žalbe.
  6. KUĆNI RED Svi polaznici dužni su da se pridržavaju školskog kućnog reda koji je regulisan Pravilnikom o školskom kućnom redu. Dokument o školskom kućnom redu nalazi se na oglasnoj tabli. Korisnik odgovara za štetu učinjenu u okviru nastave i Studija u celini. Ako nije moguće utvrditi počinioca, Korisnik snosi odgovornost po načelu solidarnosti.Odluku o visini štete donosi vlasnik škole. Korisnik je dužan da nadoknadi štetu u roku od 8 dana od datuma pismenog rešenja koje potpisuje direktor škole.
  7. KLASIFIKACIONI TEST Klasifikacioni test prolaze svi polaznici ukoliko se u školu Oskar upisuju prvi put. Test u pisanom i usmenom obliku prolaze svi polaznici stariji od 18 godina, a polaznici stariji od 10 godina ukoliko je to potrebno. Polaznici mladji od 10 godina upisuju se na osnovu usmenog testiranja i razgovora sa sa roditeljem – starateljem i samim polaznikom. Klasifikacioni test ne prolaze učenici koji su predhodni nivo završili u školi Oskar ili u nekoj od škola članica , a nisu imali pauzu dužu od 6 meseci. Svi polaznici polazu tri testa u okviru semestra i završni test po završetku kursa.
  8. PRELAZAK NA VIŠI NIVO Polaznik može preći na viši nivo i pre završetka kursa, a na predog roditelja ili nastavnika, ukoliko položi test koji dokazuje da polaznik bez teškoće može pratiti i savladati nivo na koji prelazi. Ukoliko u periodu od prve četiri nedelje nastavnik proceni da polaznik ne napreduje na predvidjeni način za odgovarajući nivo, predlaže rešenje najpovoljnije za polaznika, i u dogovoru sa direktorom, i roditeljem – starateljem nalazi se odgovarajuće rešenje.
  9. GODIŠNJI FOND ČASOVA I PLAĆANJE Dužina trajanja kursa je određena godišnjim fondom časova utvrđenim za svaki nivo. Cena kursa se plaća u određenom broju rata (pet ili deset) i ne zavisi od broja časova tokom meseca. Ukoliko polaznik propusti određeni broj časova dužan je da plati punu cenu rate. Ukoliko škola iz opravdanih razloga otkaže časove dužna je da ih nadoknadi po rasporedu utvrđenom u dogovoru sa polaznicima.
Share this: