• Da li je moguće «preskočiti» nivo u toku školske godine?

Ukoliko polaznik u toku godine napreduje brže od ostalih (uči jezik i u državnoj školi po ambicioznom programu, putovao je u inostranstvo, bio je u prilici da koristi jezik više nego ostali u grupi) i ukoliko njegov profesor i direktor nastave procenjuju da je polaznik dovoljno kompetentan da «preskoči « jedan nivo u toku školske godine, ili na početku nove godine, ovo je moguće uraditi, pod uslovom da polaznik položi završni test nivoa koji «preskače»

  • Da li mogu da se upišem na «konverzacijski» kurs?

Posebna poteba za kursevima koji su «konverzacijski» je zaostavština vremena u kojima je bio dominantan frontalni način rada, i kada se insistiralo previše na gramatičkim vežbanjima, a na štetu razvijanja komunikativne kompetencije. Savremeni programi kojima se koristi naša škola, kao i opisi nivoa Saveta Evrope koje smo usvojili, ne samo da otvaraju mogućnost, već nas i obavezuju da podjednako razvijamo sve jezičke veštine polaznika , i da insistiramo na upotrebnoj funkciji jezika, odnosno na komunikaciji, koja se postiže različitim motivacijskim i metodičkim strategijama, tako da je svaki kurs jezika u suštini «konverzacijski»

  • Da li su vaši sertifikati priznati?

Na kraju svakog kursa jezika vrši se završno pismeno testiranje a potom i usmeni ispit koji obuhvataju celokupno gradivo predjeno u toku kursa, po odgovarajućim veštinama (govorenje, slušanje, pisanje, čitanje, gramatika, prevođenje). Za ovo testiranje koriste se testovi izradjeni na nivou YALS-a, uskladjeni sa opisima nivoa saveta Evrope – ZJO(Zajednički Jezički Okvir). Uskladjivanje nivoa YALS-a sa nivoima Saveta Evrope je odobreno od EAQUALS-a, Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga, koja je učestvovala u izradi ZJO nivoa, a ovo uskladjivanje je takodje akreditovano od Ministarstva Prosvete Republike Srbije. Stručnjaci Saveta Evrope su pozitivno ocenili uskladjivanje testova YALS-a sa ZJO i u okviru YALS-a a zatim i u organizaciji Britanskog Saveta održali više obuka za sastavljanje testova. Na osnovu toga se izdaje sertifikat o nivou znanja. Sertifikati nose oznaku škole STUDIO OSKAR, YALS-a i EAQUALS-a. Sertifikati YALS-a su prepoznatljivi u inostranstvu na osnovu obeležja nivoa i logoa EAQUALS-a. Napominjemo da u našoj zemlji ne postoji zvaničan postupak akreditacije sertifikata u ovoj vrsti obrazovanja i da se pripadnost škole nekom medjunarodnom lancu škola ne može istovremeno smatrati i akreditacijom sertifikata.

  • Da li nam savetujete da dete nastavi sa učenjem jezika u privatnoj školi, i onda kada engleski jezik dobije kao redovni predmet u državnoj školi?

Prednosti učenja jezika u privatnim školama, kao što su: mali broj učenika u grupi, savremeni, inspirativni programi, razrađen sistem praćenja napretka polaznika, jasno definisani nivoi učenja, opremljenost učionica savremenim audio –vizuelnim sredstvima, obučenost nastavnika za razvoj interakcije, individualnih potreba polaznika, posebnih motvacijskih strategija, itd, čine da će učenje jezika na ovakav način biti dragoceno i nezamenljivo u odnosu na nastavu u državnim školama.

  • Koje su prednosti učenja jezika u predškolskom dobu?

Deca predškolskog uzrasta nemaju strah od greške, sklona su imitiranju i podražavanju, učenju jezika prilaze kroz igru, bez opterećenja. Osim toga, zahvaljujući obilju igara i igrolikih aktivnosti, u čijoj osnovi leži ponavljanje odredjenih fraza, deca lako usvajaju čitave rečenice i konstrukcije. Sam sadržaj igara, priča, bajki, tradicionalnih songova i rima, je shodno svojoj bajkolikoj prirodi izuzetno bogat, tako da se izobilje vokabulara sa kojim se deca sreću u predškolstvu, na kasnijim nivoima učenja jezika retko javlja. Struktura i ritam dečijih igara koja je zasnovana na repeticiji je dobar osnov za dril, koji je u učenju jezika neophodan, ali učenicima na starijim nivoima teško pada, za razliku od predškolskog doba gde je zapakovan u igroliku aktivnost, i ritmično ili melodijski uobličen u čantove i songove. Prednost učenja jezika u ranom dobu najbolje se vidi na kasnijim, mlađeškolskim nivoima učenja jezika (npr. A1b,A1a) kada deca koja su od ranih godina kontinuirano učila jezik, najčešće preskoče neki od mlađeškolskih nivoa.

  • Da li je moje (predškolsko) dete išta naučilo?

Kod kuće ne ume ništa da mi kaže. Deca predškolskog uzrasta nemaju svest o svome znanju, tako da bez jasnog podsticaja odraslih nisu u stanju da reprodukuju ono što znaju. Zato se roditelji redovno prijatno iznenade na javnim časovima, kada najmlađi đaci, uz podsticaj i vođenje nastavnika pokažu šta su sve naučili.

  • Da li iz bilo kog razloga mogu da sebe ( ili svoje dete) ispišem sa nastave jezika, bez obaveza da plaćam rate do kraja kursa?

Prema ugovoru koji potpisujete sa školom Studio Oskar, sa kursa se možete ispisati u bilo koje vreme, i iz bilo kojih razloga, uz obavezu plaćanja nastave zaključno sa danom ispisa.

  • Da li sam u obavezi da platim punu mesečnu ratu i za mesec u kome škola nije realizovala pun fond časova?

Fondovi časova ne računaju se na mesečnom, već na godišnjem (odn. semestralnom ) nivou, tako da je škola u obavezi da ispoštuje godišnji fond časova, a polaznik u obavezi da platu cenu kursa naznačenu u ugovoru, koja se deli na rate. Škola zadržava pravo na raspuste o kojima mora blagovremeno obavestiti polaznika (radni kalendar, ugovor itd). Raspusti ne umanjuju ukupan fond časova, niti utiču na umanjenje mesečne rate.

  • Da li možemo da računamo sa tim da se mom detetu neće menjati nastavnik jezika?

Škola Oskar ne garantuje da će jedan nastavnik više godina, pa čak ni čitave godine voditi istu grupu, zbog promena u rasporedu polaznika, zbog stručnih usavrašavanja nastavnika, uklapanja rasporeda nastavnika u odnosu na raspored učionica, itd. Škola garantuje da će sve promene nastavnika biti obrazložene, i da za zamene neće dovoditi nedovoljno obučen kadar, ili kadar koji nije upoznat sa svim domenima profesionalnog standarda škole, stilovima rada, strategijama praćenja napretka polaznika, testiranja… Đaci Studija Oskar (mladi i odrasli) su u tom smislu navikli na promene, veoma adaptibilni, i bliski sa čitavim nastavničkim timom škole, što je pre svega veoma korisno za razvoj jezičke kompetencije.

  • Da li je rad na računaru gubljenje vremena?

Rad na računarima u školi Oskar je apsolutno u funkciji nastave jezika, i usvajanja jezičkih struktura i gramatičkih znanja. Činjenica da se deca veoma raduju nastavi u računarskoj učionici ne treba da kod roditelja stvara zabludu o tome da su ti časovi manje korisni od ostalih. Osim toga, rad na kompjuteru nije čest ( na svaka četiri redovna časa, jedan čas, ili najčeće, deo jednog časa) provodi se na računarima, i to ukoliko program i postignuće polaznika to dozvoljava. Odrasli polaznici, u toku redovnih nastavnih časova, najčešće, zbog ambicioznosti programa nemaju vremena za rad na računaru. Njima su kompjuteri dostupni van redovnih nastavnih časova, u sklopu “self – study” programa. Napominjemo da su programi po kojima se na računaru radi veoma pažljivo birani (najčešće su to specijalizovani Longmanovi programi) i dragoceni ne samo kao vrsta motivacijske strategije za mlađe polaznike, već i kao isproban način za sticanje i razvijanje jezičke kompetencije za polaznike svih uzrasta i nivoa.

Share this: