A2 Key / A2 Key for Schools

A2 Key je prvi nivo Kembridž ispita i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku nivoa A2, početnog nivoa. Početni nivo se dostiže nakon 180 do 200 sati učenja. Njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Ispit oponaša situacije iz realnog života i namenjen je polaznicima čije je vladnje jezičkim veštinama engleskog jezika na osnovnom nivou.

Počevši od 2011.godine, kandidati se takođe mogu registrovati za A2 Key for Schools verziju testa. A2 Key for Schools prati isti format kao i A2 Key, a i zahtevani nivo znanja je identičan. Jedina razlika se ogleda u tome što je sadržaj obrađenih tema na A2 Key for Schools ispitu specijalno prilagođen interesovanjima i iskustvu kandidata školskog uzrasta.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i pisanje (70 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razumeju jednostavne novinske članke, poruke, zabeleške i oznake. Od kandidata se traži da popune prazna mesta u jednostavnim tekstovima i formularima i da sastave kratku poruku (20-25 reči) na osnovu čega se ocenjuje rečnik kojim polaznik vlada.

Drugi deo – Slušanje (38 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume informacije i činjenice sa snimljenog obaveštenja ili monologa koji se sluša u toku ispita.

Treći deo – Govor (8-10 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim interesovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj deo ispita procenjuje osnovne veštine komuniciranja.

Rezultati
Svaka veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor) nosi 25 % od ukupne ocene. Ako kandidat na ispitu postigne “položio/la” (“Pass”) ili “položio/la sa zaslugama” (“Pass with Merit”) dobiće A2 Key sertifikat na nivou A2. Dostizanje ovog nivoa pokazuje da kandidat razvija svoje jezičke sposobnosti i da je spreman za naredni izazov.

Kandidati koji pokažu sposobnost iznad nivoa A2 ostvariće “položio/la sa izuzetnim uspehom” (“Pass with Distinction”) i dobiće A2 Key sertifikat u kojem će biti navedeno da su pokazali sposobnost na nivou B1. Ovom oznakom sertifikat ne postaje sertifikat B1 nivoa, već samo ukazuje na to da kandidat može da započne sa pripremom B1 nivoa.  Oni kandidati čiji uspeh bude niži od nivoa A2, ali je u okvirima A1 nivoa, dobiće A2 Key potvrdu u kojoj će biti navedeno da je kandidat pokazao nivo jezika na nivou A1.

Share this: