yals-header-sr

YALS – Udruženje škola stranih jezika Srbije je neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim svetskim standardima.

YALS je pridruženi član EAQUALS-a. Asocijacija je nastala početkom 1999 godine kao rezultat profesionalne saradnje više škola stranih jezika a iz potrebe da se utvrde kriterijumi kvaliteta u pružanju jezičkih usluga – oblasti koja ni na koji način nije zakonski regulisana. Iz ovog razloga, škole članice YALS-a su ustanovile pravila koja se odnose na nekoliko oblasti značajnih za škole, zaposlene u njima i za polaznike u smislu tačnog definisanja njihovih prava i garantovanja kvaliteta usluga koje dobijaju.

Ova pravila se odnose na sledeće aspekte: profesionalne standarde (nastava, kvalifikacije i praćenje rada profesora, stručno usavršavanje, nastavni programi, nivoi kurseva, praćenje rada polaznika i sl.), administraciju škole (obavljanje posla u skladu sa važećim zakonima u zemlji, uredno vodjenje svih evidencija) kao i na adekvatne prostorije i opremu škole.
Poštovanje ovih kriterijuma proverava se strogom inspekcijom škola koju osim samih članica obavezno obavlja i jedno ili više stručnih lica kao nezavisni inspektori. Sve škole članice, da bi to postale, moraju da prodju strogu inspekciju a zatim i redovnu reinspekciju.

Sledeći korak koji je proizašao iz aktivnosti YALS-a je povezivanje sa EAQUALS-om, Evropskom asocijacijom za kvalitet jezičkih usluga koja u saradnji sa Savetom Evrope radi na kreiranju evropske jezičke politike. Iz ove saradnje proizašlo je uskladjivanje YALS-ovih kriterijuma sa evropskim a u skladu sa situacijom u našoj zemlji. Najznačajniji segment ovog uskladjivanja odnosi se nivoe znanja koji se očekuju od polaznika i samim tim na sadržaj i organizaciju kurseva. EAQUALS i Savet Evrope su izradili detaljan zajednički evropski okvir (Common European Framework of Reference) kojom se opisuju različiti nivoi znanja od elementarnog do onog koje poseduju govornici kojima je to maternji jezik.

Ovim okvirom precizirano je je šta se na kom nivou mora znati a to su prihvatili i sastavljači medjunarodnih ispita (asocijacija ALTE sa 27 članica koje pokrivaju 24 jezika) tako da sve nivoe prate i odgovarajući testovi. Ono što smo u YALS-u uradili bilo je da te nivoe primenimo i prilagodimo situaciji u našoj zemlji i da počnemo da primenjujemo jedinstvenu šemu kurseva u svim školama članicama.
Konačno, u decembru 2001. godine, YALS je postao pridruženi član EAQUALS-a što nam daje prepoznatljivost u Evropi. Praktično, ovo znači da sertifikati koje izdaju škole YALS-a nose i oznaku pridruženog članstva u EAQUALS-u kao i da u tekstu diplome stoji tačna evropska oznaka položenog nivoa. Takodje, ovo otvara ogromne mogućnosti za saradnju sa profesionalnim institucijama, drugim nacionalnim asocijacijama i omogućava učestvovanje u najrazličitijim stručnim projektima.

http://yals.rs/o-nama/

Share this: